W naszym Przedszkolu znajdziecie Państwo:

– nowocześnie wyposażone sale;

– fachową opiekę od godz. 6:30 do 17:00;

– wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną;

– różnorodne zajęcia dodatkowe;

– innowacje pedagogiczne;

– udział dzieci w różnorodnych konkursach i festiwalach;

– duży, zielony i ładnie zagospodarowany ogród przedszkolny;

Zdjęcie przedstawiające budynek przedszkola. zdjęcie przedstawiające zjeżdżalnię słonia - element wyposażenia placu zabaw w przedszkolu. zdjęcie przedstawiające ogród przedszkola z placem zabaw

Charakterystyka placówki

Przedszkole Nr 94 „Plastusiowy Domek” swoją działalność rozpoczęło w 1967 roku.

Zlokalizowane jest w dzielnicy Fabryczna przy ulicy Grabiszyńskiej 147 we Wrocławiu. Do Przedszkola nr 94 „Plastusiowy Domek” uczęszcza 100 dzieci podzielonych na 4 grupy wiekowe.

Placówkę otaczają w większości budynki wielokondygnacyjne oraz zabudowa z okresu przedwojennego i z okresu lat siedemdziesiątych. Zamieszkują je rodziny wielopokoleniowe.
W pobliżu przedszkola powstały nowe budynki, w których zamieszkują młodzi ludzie z dziećmi uczęszczającymi do naszego przedszkola.

Przedszkole to budynek standardowy, posiadający cztery sale zajęć, szatnię oraz salę rekreacyjną. Placówka jest dobrze wyposażona w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci. Przedszkole otacza ogród, w którym rośnie wiele drzew i krzewów, a dzieci mają okazję do prowadzenia obserwacji przyrody. Dzięki usytuowaniu placu zabaw za budynkiem panuje w nim cisza, sprzyjająca zabawom na huśtawkach, zjeżdżalni czy
w piaskownicy.

W przedszkolu zatrudnionych jest 9 nauczycieli oraz dodatkowo specjaliści: logopeda, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej i psycholog.

Placówka jest otwarta na różnego rodzaju zmiany, nowości i współpracę ze środowiskiem lokalnym. Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu nr 94 „Plastusiowy Domek” dokładają wszelkich starań, aby stworzyć każdemu dziecku najlepsze warunki przystosowania się do przedszkola oraz twórczego rozwoju w atmosferze życzliwości i pełnej swobody.

Wszystkie proponowane oferty edukacyjne stwarzają warunki do kreatywności i kształtowania samodzielności u dzieci,
a są to:

 • ,,Program Wychowania Przedszkolnego” W. Żaba- Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo
           Wykazuje całkowitą zgodność proponowanych treści z zawartym w podstawie programowej wykazem kompetencji. Uwzględnia 5 warstw rozwoju człowieka: biologiczną, psychologiczną, socjologiczną, kulturologiczną
  i duchową.
  Zawiera nowe arkusze obserwacji pedagogicznej dziecka w przedszkolu.
  Przedstawia przykładowe scenariusze zajęć dla dzieci wykorzystujące w sposób integralny treści programowe.

  PROGRAMY WŁASNE:
 • Program Edukacji Ekologicznej EKO PRZEDSZKOLAK” E. Kujawa
 • Program Promocji Zdrowia na rok szkolny 2022-2023
 • Program Preorientacji zawodowej E. Łuczak 
 • Wspomaganie rozwoju mowy w wieku przedszkolnym D. Kreyczi
 • Zbieraj baterie! i inne.

Misją Przedszkola nr 94 „Plastusiowy Domek” jest wspieranie rozwoju dziecka, rozpoznanie
i zaspokojenie jego potrzeb edukacyjnych oraz
umożliwienie rozwoju talentów i zainteresowań.

Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

Jan Paweł II

 

Koncepcja pracy Przedszkola nr 94 „Plastusiowy Domek na lata 2022- 2027

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawy o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola nr 94 „Plastusiowy Domek”

 Po przez wprowadzenie koncepcji przedszkola zamierzamy:

 • kształtować charakter, kreatywność i umiejętności interaktywne,
 • rozbudzać ciekawość i formować motywację,
 • edukować młodego wrocławianina, Polaka i Europejczyka w oparciu o fundamentalne wartości cywilizacji europejskiej,
 • dążyć do rozpoznawania zaniedbań wychowawczych i ich odpowiednią korektę

 

Misja przedszkola

W Przedszkolu Nr 94 wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań.

 

Nasze Przedszkole:

 • Zapewnia atmosferę bezpieczeństwa, akceptacji i radości,
 • Bada indywidualne możliwości dzieci,
 • Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka,
 • Umożliwia dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej,
 • Wspiera działania wychowawcze rodziny,
 • promuje zdrowy tryb życia
 • tworzy pozytywny klimat emocjonalny.

    U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 września 2021 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Wizja przedszkola

Przedszkole jest miejscem radosnej i mądrej zabawy, tutaj rozpoczyna się droga do świata wiedzy i sukcesu.

Dziecko, które kończy edukację przedszkolną jest szczęśliwe, wyposażone w wiedzę i umiejętności, gotowe do

podjęcia nauki w szkole, jest twórcze i samodzielne w myśleniu i działaniu, jak również cechuje go kultura osobista i tolerancja.

Kierunki rozwoju Przedszkola Nr 94 „Plastusiowy Domek”

 • Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem sfery społeczno-moralnej.
 • Modelowanie, projektowanie, pobudzanie zdolności dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność.
 • Wzmocnienie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnienie jego specyfiki osiągnięć oraz rozszerzenia oferty edukacyjnej.

 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Podstawową zasadą wychowania w przedszkolu jest życzliwość, zaufanie, poszanowanie odrębności i osobisty przykład każdego nauczyciela i pracownika przedszkola. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez własne doświadczenia i aktywne poszukiwanie umożliwiające poznawanie otaczającej je rzeczywistości. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie , zachęcane do aktywności ruchowej, co pozwala na pełne realizowanie celów edukacji zdrowotnej. Wychowankowie podejmują aktywność poznawczą w otaczającym je świecie, przez co obserwują i badają zmieniającą się przyrodę, a także uczą się racjonalnie korzystać z jej zasobów.

 

     Dzieci mają równe szanse dzięki:

 • organizacji pracy, która zapewnia prawidłową opiekę każdemu dziecku, a podejmowane działania wychowawcze sprzyjają kształtowaniu postaw opartych na wartościach uniwersalnych,
 • wdrożonemu systemowi wspomagania dzieci zdolnych i o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

 

Absolwent Przedszkola Nr 94 „Plastusiowy Domek” to dziecko, które :

 • zna zasady i normy kultury osobistej,
 • wyznaje takie zasady jak: dobro, prawda , piękno,
 • jest ciekawe świata,
 • dąży do pogłębienia wiedzy,
 • rozwija swoje pasje, zainteresowania i talenty,
 • jest samodzielne, otwarte, koleżeńskie w kontaktach z rówieśnikami,
 • posiada elementarne podstawy wiedzy, umiejętności niezbędne do podjęcia nauki w szkole,
 • posiada poprawną wymowę, bogaty zasób słownictwa,
 • jest wrażliwe na sztukę , piękno otaczającego świata,
 • wie, co sprzyja i zagraża zdrowiu,
 • jest odpowiedzialne za własne czyny,
 • jest przygotowane do stawiania czoła trudnościom i kłopotom, które może napotkać na swojej drodze,
 • jest optymistą.

 

HYMN PRZEDSZKOLA NR 94 „PLASTUSIOWY DOMEK”

„PLASTUŚ – HEJ!”  

I

Czy wiecie moi drodzy Państwo

Kto to jest Plastuś i co On robi

My opowiemy Wam historię

Jak mały ludzik się narodził

Potrzebna jest nam plastelina

I zwinne ręce do roboty

Ktoś lepi główkę, a ktoś nóżki

I wnet skończyły się kłopoty

 

Ref.

Bo powstał Plastuś-Plastuś

Przyjaciel nasz,

Plastuś, który zawsze jest wśród nas

A to Przedszkole to jest Jego Dom

Plastusiowy Dom-Plastusiowy Dom

 

II

A gdy na spacer wychodzimy

Zawsze bierzemy Go ze sobą

By z nami bawił się wesoło

I spacerował po ogrodzie

A gdy zajęcia zaczynamy

To Plastuś siedzi nie przeszkadza

I mądre wypowiedzi Dzieci

Uśmiechem chętnie wynagradza

 

Ref.

Bo powstał Plastuś-Plastuś …

Realizowane programy

Program wiodący:

W bieżącym roku szkolnym realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program wydawnictwa MAC autorstwa Wiesławy Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo

Wszelkie działania dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcze zmierzają do wyposażenia dzieci w kompetencje kluczowe.

Priorytety MEN realizowane przez placówkę w roku 2022/2023 r.

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

Projekty edukacyjne realizowane w roku 2022/2023 r.

1. „20 minut dla matematyki” – świętowanie  Dnia Matematyki

2. „Zabawy sztuką” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

3. „Razem ze słonkiem w Czterech Porach Roku” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

4. „Zabawy Podwórkowe” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

5. „Promocja zdrowia” – edukacja prozdrowotna

6. „Eko – przedszkolak” – program ekologiczny

7. „Z kulturą mi do twarzy” – projekt edukacyjny

Innowacja pedagogiczna „Odkryj tajemnice swoich rąk”

Innowacja „Odkryj tajemnice swoich rąk” jest odpowiedzią na pojawiające się problemy dzieci w zakresie sprawności motorycznych, zarówno w obrębie motoryki małej, jak i dużej. Stanowi także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

Innowacja ma na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjnych ruchów rąk i zręczności, a także motoryki dużej w zakresie sprawności, koordynacji, równowagi.

Projekt innowacji jest przewidziany dla grupy dzieci w wieku 5-7 lat

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30– 8:30 – schodzenie się dzieci, w poszczególnych oddziałach ćwiczenia poranne, zabawy dydaktyczne i zajęcia indywidualne w małych zespołach, zabawy integracyjne, zabawy spontaniczne podejmowane z inicjatywy dzieci oraz organizowane przez nauczycieli, zabawy wyrównawczo-kompensacyjne stymulujące rozwój dziecka i wyrównujące ewentualne braki rozwojowe, zabawy rozwijające zainteresowania.
8:30 – 8:45 – Czynności higieniczne przed śniadaniem.
8:45 – 9:00 – I ŚNIADANIE.
9:00 – 10:00 – Zajęcia dydaktyczne kierowane. Rozwijanie umiejętności dzieci, wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie, nauka wierszy, piosenek, tańców.
10:00 – 11:00 – Zabawy dowolne dzieci w sali zabaw, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.
11.00 – 11:15 – Czynności higieniczne przed posiłkiem,

11:15 – 11:30II ŚNIADANIE: ZUPA obiadowa i deser.
11:30 – 13:15
– Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w sali podejmowane z inicjatywy dzieci. W grupie I – leżakowanie

13:15 – 13:45 – Czynności higieniczne przed obiadem
13:45 – 14:15 –  OBIAD – II danie.
14:15 – 14.30 – Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej.  Słuchanie tekstów literackich.
14:30- 16:30 – Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zabawy tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, ruchowe, zabawy kompensacyjne stymulujące rozwój dziecka.
16:30 –  17:00 –  Łączenie grup. Zabawy indywidualne i zespołowe
w wybranych kącikach zabaw. Zabawy ortofoniczne, językowe. Wyrabianie u dzieci zainteresowania książką. Zabawy spontanicznie podejmowane przez dzieci. Gry stolikowe.

Ramowy rozkład dnia jest schematem porządkującym pracę w grupie, lecz poszczególne elementy mogą ulec zmianom czasowym w trakcie dnia.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje cel wychowania przedszkolnego, zadania profilaktyczno-wychowawcze przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego, zwanych dalej „przedszkolami”, oraz efekty realizacji zadań w postaci celów osiąganych przez dzieci na zakończenie wychowania przedszkolnego.

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Zadania przedszkola

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
 4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
 5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
 6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
 8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m. in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
 9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
 12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
 14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
 15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 16. Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.
 17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

 1. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
 2. dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego

I. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1. zgłasza potrzeby fizjologiczne, samodzielnie wykonuje podstawowe czynności higieniczne;
 2. wykonuje czynności samoobsługowe: ubieranie się i rozbieranie, w tym czynności precyzyjne, np. zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł;
 3. spożywa posiłki z użyciem sztućców, nakrywa do stołu i sprząta po posiłku;
 4. komunikuje potrzebę ruchu, odpoczynku itp.;
 5. uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
 6. inicjuje zabawy konstrukcyjne, majsterkuje, buduje, wykorzystując zabawki, materiały użytkowe, w tym materiał naturalny;
 7. wykonuje czynności, takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz, małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
 8. wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała;
 9. wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie.

II. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1. rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem;
 2. szanuje emocje swoje i innych osób;
 3. przeżywa emocje w sposób umożliwiający mu adaptację w nowym otoczeniu, np. w nowej grupie dzieci, nowej grupie starszych dzieci, a także w nowej grupie dzieci i osób dorosłych;
 4. przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
 5. rozstaje się z rodzicami bez lęku, ma świadomość, że rozstanie takie bywa dłuższe lub krótsze;
 6. rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
 7. szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie; wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników;
 8. zauważa, że nie wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania, panuje nad nieprzyjemną emocją, np. podczas czekania na własną kolej w zabawie lub innej sytuacji;
 9. wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
 10. dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
 11. dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

III. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1. przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
 2. odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej;
 3. posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
 4. używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, pożegnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania;
 5. ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
 6. nazywa i rozpoznaje wartości związane z umiejętnościami i zachowaniami społecznymi, np. szacunek do dzieci i dorosłych, szacunek do ojczyzny, życzliwość okazywana dzieciom i dorosłym – obowiązkowość, przyjaźń, radość;
 7. respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
 8. obdarza uwagą inne dzieci i osoby dorosłe;
 9. komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy.

IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko przygotowane do podjęcia nauki w szkole:

 1. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbalnych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów, impresji plastycznych, technicznych, teatralnych, mimicznych, konstrukcji i modeli z tworzyw i materiału naturalnego;
 2. wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
 3. odróżnia elementy świata fikcji od realnej rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych;
 4. rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
 5. odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
 6. wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom;
 7. eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki;
 8. wykonuje własne eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp., tworzy proste i złożone znaki, nadając im znaczenie, odkrywa w nich fragmenty wybranych liter, cyfr, kreśli wybrane litery i cyfry na gładkiej kartce papieru, wyjaśnia sposób powstania wykreślonych, narysowanych lub zapisanych kształtów, przetwarza obraz ruchowy na graficzny i odwrotnie, samodzielnie planuje ruch przed zapisaniem, np. znaku graficznego, litery i innych w przestrzeni sieci kwadratowej lub liniatury, określa kierunki i miejsca na kartce papieru;
 9. czyta obrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
 10. wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
 11. wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, zagospodarowuje przestrzeń, nadając znaczenie umieszczonym w niej przedmiotom, określa ich położenie, liczbę, kształt, wielkość, ciężar, porównuje przedmioty w swoim otoczeniu z uwagi na wybraną cechę;
 12. klasyfikuje przedmioty według: wielkości, kształtu, koloru, przeznaczenia, układa przedmioty w grupy, szeregi, rytmy, odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne, nadając im znaczenie, rozróżnia podstawowe figury geometryczne (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 13. eksperymentuje, szacuje, przewiduje, dokonuje pomiaru długości przedmiotów, wykorzystując np. dłoń, stopę, but;
 14. określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby, a także w stosunku do innych przedmiotów, rozróżnia stronę lewą i prawą;
 15. przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
 16. posługuje się w zabawie i w trakcie wykonywania innych czynności pojęciami dotyczącymi następstwa czasu np. wczoraj, dzisiaj, jutro, rano, wieczorem, w tym nazwami pór roku, nazwami dni tygodnia i miesięcy;
 17. rozpoznaje modele monet i banknotów o niskich nominałach, porządkuje je, rozumie, do czego służą pieniądze w gospodarstwie domowym;
 18. posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. grzybów, owoców, ziół;
 19. podejmuje samodzielną aktywność poznawczą np. oglądanie książek, zagospodarowywanie przestrzeni własnymi pomysłami konstrukcyjnymi, korzystanie z nowoczesnej technologii itd.;
 20. wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód;
 21. rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie; uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych; używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie dla danej zabawy lub innych podejmowanych czynności; powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki w grupie; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych, gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami;
 22. reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem; zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej;
 23. reaguje na proste polecenie w języku regionalnym – kaszubskim, używa wyrazów i zwrotów mających znaczenie w zabawie i innych podejmowanych czynnościach: powtarza rymowanki i proste wierszyki, śpiewa piosenki; rozumie ogólny sens krótkich historyjek opowiadanych lub czytanych wspieranych np. obrazkiem, rekwizytem, gestem, zna godło (symbol) swojej wspólnoty regionalnej – kaszubskiej.

Warunki i sposób realizacji

 1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
 2. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
 3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.
 4. Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
 5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia.
 6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc w jego rozumieniu.
 7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.
 8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
 9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
 10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
 11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.
 12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
 13. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania.
 15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.

Kadra pedagogiczna

Pracownicy przedszkola to kadra z dużym doświadczeniem zawodowym, znająca środowisko i jego potrzeby.

Zarówno kadra pedagogiczna jak i pracownicy nie będący nauczycielami mają zakodowaną wspólną troskę o dziecko w każdej sytuacji. Istnieje tu głębokie porozumienie.

Każdy z pracowników umie obserwować, analizować potrzeby dzieci i wybiegać im na przeciw. Każdy dba o bezpieczeństwo dzieci, ich naturalny indywidualny rozwój.

Kadra pedagogiczna zatrudniona w placówce posiada wysokie kwalifikacje. Nauczyciele uczestniczą w wielu formach doskonalenia, są dobrze przygotowani do pracy z małym dzieckiem, nastawieni na zmiany i nowości dydaktyczne.

Nauczyciele pracują z każdym dzieckiem stwarzając mu optymalne warunki rozwoju. Przyrost umiejętności dzieci jest mierzony testami kompetencji.

W przedszkolu realizowane są nowoczesne metody, na grunt przedszkola przenoszone jest wiele znanych koncepcji pedagogicznych.

Przynosi to zmianę stylu pracy w kierunku metod wyzwalających u dziecka poczucie podmiotowości. 

CERTYFIKATY