Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu nr 94 „Plastusiowy Domek” we Wrocławiu

 

§ 1

KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1.  Dla każdego dziecka przeznaczona jest karta oznaczona indywidualnym numerem. 

 1. Karta nie jest imienna, posiada numer identyfikacyjny. 

 1. Karta jest własnością Przedszkola nr 94 we Wrocławiu. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 

 2. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu karty na koniec edukacji w Przedszkolu.

 1. Rodzic/opiekun otrzymuje bezpłatnie dwa egzemplarze karty. Zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z budynku przedszkola. 

 2. Fakt utraty karty musi zostać niezwłocznie zgłoszony do dyrektora Przedszkola nr 94 we Wrocławiu oraz do wychowawców grup.

 3. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Przedszkola nr 94 we Wrocławiu, rodzic/opiekun może zostać obciążony kwotą 15 zł rekompensującą koszt zakupu nowej karty wraz z kosztami manipulacyjnymi.

§ 2

 1. Karta jest własnością Przedszkola nr 94 we Wrocławiu. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp. 

 2. Rodzic zobowiązany jest do zwrotu karty na koniec edukacji w Przedszkolu.

 3. W przypadku zgubienia lub zniszczenia stosuje się zapis § 1 ust. 7

 4. Istnieje możliwość zakodowania prywatnej karty pracującej w systemie „Mifare Classic 1K” na potrzeby rejestracji czasu pobytu dziecka w Przedszkolu.

 5. Karty mogą zostać wydane/zakodowane wyłącznie dla osób wskazanych w „Oświadczeniu o odbiorze dziecka z przedszkola” i nie mogą być udostępniane osobom nieupoważnionym. 

 6. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie kart. 

§ 3

EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Czytnik wejściowy/wyjściowy do ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu umieszczony jest na parterze na ścianie korytarza naprzeciwko gabinetu intendenta. 

 1. Przyłożenie karty do czytnika powinno nastąpić niezwłocznie po wejściu rodzica/opiekuna do przedszkola. 

 1. Po odebraniu dziecka od wychowawcy, rodzic/opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka przez zbliżenie karty do czytnika, w momencie opuszczania placówki przedszkola. 

 1. Zbliżenie karty do czytnika powoduje zaznaczenie godziny wejścia lub wyjścia z przedszkola.  

 2. W celu zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka, należy zbliżyć kartę do czytnika – WEJŚCIE – PO LEWEJ STRONIE CZYTNIKA, WYJŚCIE – PO PRAWEJ STRONIE CZYTNIKA (zgodnie z oznaczeniami na czytniku)

 3. Potwierdzenie odczytania godziny zostanie oznaczone pojedynczym sygnałem dźwiękowym i zapaleniem kontrolki w kolorze zielonym. 

 4. W przypadku niezarejestrowania godziny przyprowadzenia lub odebrania dziecka, odpłatność naliczana będzie od godz. 6.30 do godz. 17:30. 

 5. W razie braku lub utraty karty odpłatność naliczana będzie od godz. 6.30 do godz. 17:30. 

 6. W przypadku nieprawidłowego odbicia (wejścia w miejscu oznaczonym napisem „wyjście” lub wyjścia w miejscu oznaczonym napisem „wejście”), opłata będzie naliczana od 6:30 do 17:00

 7. W przypadku zauważenia usterki czytnika, rodzic zobowiązany jest do natychmiastowego przekazania tej informacji intendentowi bądź nauczycielowi na grupie, który odnotuje godzinę przyjścia lub wyjścia dziecka w formie papierowej, a po usunięciu usterki dane te będą wprowadzone do systemu.

§ 4

SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określania czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalania wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Wrocław w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć. 

 1. Płatności naliczane są z dołu na podstawie odczytów z elektronicznej rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu. 

 2. Do rejestracji pobytu dziecka w Przedszkolu brany jest pod uwagę pierwsze zdarzenie wejścia i ostatnie zdarzenie wyjścia. Pozostałe zdarzenia są przez system ignorowane.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.09.2018r.  

……………………………………….

dyrektor przedszkola

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO WYMIANY OKIEN W SALACH NR 3 I SALI REKREACYJNEJ

ZAPYTANIE_CENOWE_1.pdf

Protokol_rozeznania_cenowego.pdf


OGŁOSZENIE – OFERTA PRACY NA STANOWISKU REFERENT

https://przedszkole_94.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/referent.html

 

P94_Zapytanie_cenowe_Szare_na_Zielone.pdf

plansza_do_zapytania_cenowego_z_dzia_09.04.2020.pdf

Protokol_rozeznania_cenowego.pdf